Kişisel Verilerin Korunması

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI

KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 • MADDE 1: AMAÇ
 • MADDE 2: TANIMLAR
 • MADDE 3: ANA İLKELER
 • MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI
 • MADDE 5: KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
 • MADDE 6: KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ VE KANALLARI
 • MADDE 7: KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMA AMACI
 • MADDE 8: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 • MADDE 9: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • MADDE 10: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
 • MADDE 11: VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
 • MADDE 12: TALEP VE ŞİKAYET YÖNETİMİ
   

Ek-1: Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Ek-2: Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 

1. AMAÇ

KEDV Veri Koruma Politikasının amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) açısından KEDV’in ve bağlı işletmelerin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensipleri belirlemektir. Ayrıca bu Politika ile, KEDV ve bağlı işletmelerdeki çalışanları, gönüllüleri, beraber çalıştığı kadınlar, destekçileri dahil, verilerini aldığı ve işlediği tüm kişilerin

 • Özel hayatlarının gizliliğini korumak,
 • Kişisel temel hak ve özgürlüklerini korumak,
 • Verileri toplayan ve işleyen kişilerin görev ve sorumluluklarını düzenlemek amaçlanmıştır.

Bu politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirler ve kişisel verilerin işlenmesinde KEDV tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koyar. Bu çerçevede bu Politika, KEDV tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, KEDV’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır. KEDV web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (Ek-1), bu Politika belgesinin bir parçasıdır.

 

2. TANIMLAR

 • Kişisel Veri: Gerçek kişiye ait, kişi ile ilişkilendirilebilecek ve kişinin kimliğini belirlemeye sebep olacak tüm verilerdir. Dijital veya dijital olmayan verileri kapsar. Görüntü, ses, metin, fotoğraf vb şekillerde olabilir.
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 • Veri Toplama: Kişisel verinin elde edilmesi, kaydedilmesidir.
 • Veri İşleme: Bir verinin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi veya kullanılmasının engellenmesidir.
 • Veri Kayıt Sistemi: Bu verinin tutulduğunu kayıt sistemidir.
 • Veri Sorumlusu: KEDV, Kanun kapsamında Veri Sorumlusudur.
 • Veri Sahibi: Bu politika kapsamındaki veri sahipleri, KEDV tarafından kişisel verileri işlenmekte olan KEDV çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri şunlardır:

 

Veri Sahibi Kategorisi

Açıklama

Çalışan adayı

KEDV’e herhangi bir yolla iş başvurusu yapan gerçek kişiler

Gönüllü

KEDV’in çalışmalarına gönüllü olarak destek veren gerçek kişiler

Stajyer

KEDV’de staj yapan gerçek kişiler

Bağışçı

KEDV’e düzenli olarak ya da tek seferlik ayni veya nakdi bağış yapan gerçek kişiler

İmzacı

KEDV’in kampanyalarına herhangi bir yolla imza veren gerçek kişiler

Bülten ve e-bülten abonesi

KEDV’in etkinlik ve faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen gerçek kişiler

Katılımcı

KEDV’in düzenlediği eğitim, seminer, panel, konferans, odak grup toplantısı, araştırma vb etkinliklere katılan gerçek kişiler

Müşteri

KEDV’in iktisadi işletmelerinden ürün ve/veya hizmet alan gerçek kişiler

Desteklenen

KEDV’in kuruluş amaçları doğrultusunda ayni veya nakdi olarak desteklenen gerçek kişi ya da kooperatifler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANA İLKELER

a. KEDV hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kişilerin şu verilerini toplamaz: etnik köken, ırk, siyasi düşünce, dini, mezhebi, inançları, kılık kıyafeti, STK veya sendika üyeliği, cinsel hayatı, genetik verileri.

b. Kişisel veri sahibinin açık rızası olmadan kişisel veriler toplanmaz ve işlenmez.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’a uygun olarak KEDV tarafından işlenebilmektedir:

 • KEDV’in stratejilerinin geliştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal ilişkilerin yürütülmesi,
 • Kontrol, veri yönetimi, analiz, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İhtiyaç tespiti yapılabilmesi ve bu ihtiyaçlara uygun programlar gerçekleştirilmesi, planlanması, uygulanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi,
 • Veriler ışığında, programlar geliştirilmesi, proje tasarlanması,
 • Uygulanan projelerin, işbirlikleri ve sözleşmeler gereği ilgili kurum ve kuruluşlara raporlanabilmesi,
 • Ayni ya da nakdi destek sağlanabilmesi,
 • Uluslararası kurumlardan fon sağlanabilmesi,
 • Veri Sorumlusu KEDV’in amaç ve faaliyetleri kapsamında gerçek kişilerin ihtiyaç tespitinin yapılabilmesi, tespitler neticesinde kişilerin, kooperatiflerin desteklenebilmesi,
 • KEDV Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi ve KIVA programlarının yaygınlaşabilmesi ve daha çok kişiye ulaşabilmesi,
 • Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve icrası, hukuki görüş verilmesi, dava ve yasal takip süreçleri, hukuki savunma hakkının kullanılması
 • İletişim faaliyetlerinin kurgulanması, geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması,
 • Satış, sponsorluk, hizmet alımı, danışmanlık vb. sözleşmelerin ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, ifası, sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • KEDV’in iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması, listeleme çalışmalarının planlanması ve uygulanması, bu taraflarla iletişimin ve ilişkilerin sürdürülmesi,
 • KEDV’in faaliyetlerine katılan kişilerin kayıtlarının tutulması,
 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve uygulanması,
 • Gönüllü, bağışçı katılımcısı ilişkilerinin geliştirilmesi,
 • Özel sektör ile işbirliği ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi
 • Yürütülecek faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapılabilmesi, faaliyetlerin kalitesini arttırmak ve yeni faaliyetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Faaliyetlerde ve etkinliklerinde görüntü kaydı alınması,
 • Açılış, etkinlik ve davetlere çağrı amacıyla kişilere davetiye gönderilmesi,
 • Faaliyetler ve etkinlikler kapsamında başvuruların alınması, gerekli yasal süreçlerin işletilmesi, kazananlarla iletişime geçilmesi ve menfaatlerin sağlanması,
 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer birincil ve/veya ikincil mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • KEDV’e gelen talep ve şikâyetlerin çözümlenmesi için, Vakıf içinde gerekli araştırma ve işlemlerin yapılması,
 • İş geliştirme, kaynak yaratma, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Reklam, satış ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerin planlanması ve uygulanması,
 • Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik çalışmaların planlanması ve uygulanması,
 • Beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,
 • Genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
 • Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, sunulan hizmetlerin Kullanıcı’nın ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
 • KEDV’in fiziksel ve dijital/elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,
 • Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması,
 • CCTV kamera kaydı alınması,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedeklenmesi,
 • Çalışan adayı ve eski çalışanlara yönelik İnsan Kaynakları uygulamalarının planlanması ve uygulanması,
 • Çalışan adaylarının işe uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanların işe kabul ve girişleri için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışan adaylarıyla kendilerine uygun bir pozisyon açılması halinde, iletişime geçilmesi,
 • Eski çalışanlarla iletişime geçilmesi, eski çalışanlara yönelik faaliyetlerin planlanması.


5. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

KEDV, Kanun’a uygun olarak aşağıdaki veri kategorilerini işlemektedir:

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Mesleki Deneyim

Kişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin her türlü veri

Etkinlik Katılımcısı Bilgisi

KEDV’in eğitim, seminer, konferans, forum, atölye, odak grup toplantısı, anket ve diğer etkinliklerine katılan kişiler hakkında bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Faaliyetleri yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler, kişiye gönderilen e-maillerin erişim, okuma/tıklama bilgisi, IP adresi, kullanıcı adı, son e-posta okuma lokasyonu, üyelikten ayrılma – spam olarak bildirme bilgisi

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibi ile kurulmuş olan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile Nahıl’dan alınan ürünlerin satımı için gerekli ödeme bilgileri ve kayıtları, fatura bilgileri

Çalışan Adayı Bilgisi

KEDV’in çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya KEDV ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile KEDV’in kanuni yükümlülükleri ve politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

KEDV’in kanuni yükümlülükleri ve politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Pazarlama Bilgisi

KEDV’in ve iktisadi işletmelerinin faaliyet ve ürünlerinin, takipçilerinin beğeni ve ilgi alanları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlama yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler, sosyal medya tercihleri ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

KEDV’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Dijital Ortam Kullanım Verileri, Çerez Verileri

Kullanıcıların dijital ortamdaki faaliyetlerinin takibi neticesinde elde edilen, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kullanıcı adı ve şifre gibi her türlü kişisel veriler
Kullanıcılara gösterilen pop-up uyarılar, internet sitesi kullanımına yönelik benzeri veriler


6. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ VE KANALLARI

KEDV, kişisel verileri aşağıda belirtilen yöntemler ve kanallardan sözlü, yazılı, elektronik olarak elde edebilmektedir. Bu kanallar ve yöntemlere yenileri eklenebilir, var olanlar değiştirilebilir veya iptal edilebilir.  

 • KEDV ve iktisadi işletmelerine ait web siteleri ve uygulamalar ve buralardaki iletişim ve bağış formları,
 • Etkinlik ve faaliyet kayıt formları ve etkinlik ve faaliyetlere yapılan başvurular,
 • Şirketler ve kurumlarla yapılan işbirlikleri sebebiyle bu kurumlar üzerinden,
 • Dijital ve geleneksel yöntemlerle yapılan imza kampanyaları,
 • Kartvizit paylaşımı,
 • E-bülten üyeliği,
 • Gönüllü ve koşucu formu,
 • Sosyal medya sitelerinden yapılan paylaşımlar,
 • Veri sahipleri tarafından gönderilen e-postalar,
 • Veri sahipleri ile yüz yüze veya telefon üzerinden yapılan iletişimler,
 • KEDV’in açtığı standlarda form doldurulması,
 • WhatsApp, SMS, eposta, eposta onayları,
 • Ziyaretçi kayıtları,
 • Çağrı merkezi kayıtları,
 • Çerezler (cookies) ve benzer dijital takip teknolojileri.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMA AMACI

KEDV, topladığı verileri, kişileri yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar edebilmek için kullanır. Aldığı bağışlara ilişkin teşekkür etmek, bağışçı bilgilerinin güncellenmesi ve düzenli bağışların devamı için gereken iletişimi sağlamak ve ayrıca bağışçılarını mevcut projelerine dair gelişmelerden haberdar etmek ile yeni projelere dair bilgi vermek ve gelecek etkinliklerini duyurmak amacıyla kullanır.  Bu amaçla KEDV bilgi verici e-postalar, mesajlar gönderir ve telefonla iletişime geçer. 

Kedv, faaliyetlerini yürütebilmek için pek çok kurum ve gerçek kişiden hizmet almakta, iş ortaklığı, işbirliği yapmakta ve hibe almak dahil pek çok sözleşmesel ilişki içerisine girmektedir. Bu sözleşmesel/profesyonel ilişkilerin yürütülebilmesi, KEDV amaç ve faaliyetleri kapsamında gerçek kişilerin ihtiyaç tespitinin yapılabilmesi, tespitler neticesinde kişilerin, kooperatiflerin desteklenebilmesi amacıyla, KEDV tarafından ilgili gerçek kişilerin, tüzel kişilerin ve kurum çalışanlarının kişisel verileri işlenmektedir. Elde edilen bu kişisel veriler, hizmet alınan, işbirliği, hibe alma veya benzeri bir sözleşmesel ilişki içerisinde olunan gerçek kişiler ve kurumlar ile KEDV arasındaki sözleşmenin ifası, kurulması ve/veya yenilenmesi; kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası; veri yönetimi, analiz faaliyetleri; KEDV’in iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının icrası; organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması ve davetiye, bildirim gönderilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel veriler, iş güvenliği ve sağlığı ile iş hukuku başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmek, sözleşmenin ifası, KEDV’in hukuki güvenliğini ve benzeri haklarını tesis etmek sağlamak amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve KEDV’in hizmet aldığı, işbirliği yaptığı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik olan üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KEDV, kişisel veri işleme amaçlarını gerçekleştirebilmek için kişisel verileri yurt içi veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle gerekli güvenlik önlemleri ile ve gizlilik içinde paylaşılabilir. KEDV, söz konusu paylaşımları gerçekleştirirken Kanun’da belirtilen düzenlemelere uygun davranır. Bu kapsamda KEDV, gizlilik ve veri paylaşım sözleşmesi imzalanması dâhil gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Veri aktarımı şu taraflara gerçekleştirilebilir:

 • KEDV’in iş ortaklığı kurduğu taraflar,
 • KEDV’in hizmet aldığı yazılım şirketleri, çağrı merkezleri, aracı hizmet sağlayıcılar, sigorta şirketleri, seyahat acenteleri,
 • Hukuken KEDV’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk kişileri,
 • Diğer kişiler.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KEDV, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. KEDV'in sitesinde maddi destek vermek için kullanılan sayfa, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kredi kartı bilgilerini korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcı kullanıcıyı güvenli bir sayfada olduğu konusunda bilgilendirir. KEDV, çevrimiçi kişisel ve önemli bilgileri korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgileri de korur. Sadece kredi kartı numarası gibi önemli bilgiler değil, bütün bilgiler koruma altındadır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel veriler, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilir. Mevzuatta süre belirtilmemişse, KEDV her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme amacına uygun olarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler KEDV tarafından ilgili yönetmeliklere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Konu ile ilgili detaylı açıklama Ek-2 KEDV Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda açıklanmıştır.

11. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Veri sahipleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, KEDV’e başvurarak, kişisel verilerinin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

12. TALEP VE ŞİKAYET YÖNETİMİ

a. Veri sahipleri iletişim izinlerini dilediği zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçimini, iletilerin altında bulunan tercih kutucuklarını işaretleyerek, dilediği zaman değiştirebilir.

b. KVKK’nın 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen Veri Sahipleri, taleplerini, KEDV’in resmi internet sitesinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (Ek-3) doldurarak, yazılı şekilde, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sahibin’ce bildirilen ve KEDV kayıtlarında yer alan elektronik posta adresinizden göndererek Veri Sorumlusu’na ulaştırabilir.

c. KEDV tarafındın, başvurunun Veri Sahibine ait olup olmadığının tespiti ve haklarının korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.

d. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına ilişkin yazılı ve imzalı dilekçeyi ya da Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Bekar Sok. No: 17 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya KEDV’in kedv@kedv.org.tr  elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.

 

EK-1 VE EK-2'NİN DAHİL OLDUĞU İLGİLİ BELGEYİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.