Afete Hazırlık

Afete Hazırlık ve Afet Sonrası Yeniden Yapılanma

KEDV 1999 Marmara depreminden bu yana, afete hazırlık ve afet sonrası çabalarda kadınları ve insanları merkez alan, bütüncül bir kalkınma yaklaşımının tüm taraflar ve sektörlerce benimsenmesi için çaba göstermektedir. 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası KEDV, bölgedeki kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla kadın merkezli ve katılımcı bir kalkınma yaklaşımı geliştirmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde, KEDV kadınları çeşitli kurumlarca verilen hizmetlerin “pasif alıcıları” değil, kendi hizmetlerini kendileri üretir duruma getirmeyi hedeflemiştir. Bu anlayış kadınların (1) yaparak öğrenmeleri ; (2) “benzerleriyle” ilişki kurmaları ve deneyimlerinden yararlanmaları; (3) gerekli kaynaklara doğrudan ulaşmaları; (4) bu hizmetleri üretebilmeleri için gerekli “teknik bilgi”yle doğrudan buluşmaları ; (5) toplumun diğer kesimleriyle (kamu, özel, STK) yapıcı diyalog oluşturmaları; (6) son olarak “tüm bunları yapabilmeleri için gerekli grup bilincini geliştirmelerini içerir.

1999 Marmara Depremi sonrasında KEDV, depreme kadar evlerinden hiç çıkmamış kadınların beceri ve kapasitelerini geliştirerek örgütlenmelerini, 3-6 yaş çocuklar için eğitim hizmetleri vermelerini, ekonomik girişimler başlatmalarını ve diğer sektörlerle ortaklıklar geliştirmelerini sağlamıştır. Düzce’de KEDV desteğiyle kurulan kadın kooperatifi çocuk yuvası hizmetleri ve çeşitli alanlardaki ekonomik girişimlerini halen devam ettiriyor. Ayrıca yine KEDV’in desteğiyle, ev sahibi olmayan kadınların üye olduğu bir konut kooperatifi kurulmuştur ve bu kooperatif arsa almayı da başararak inşaatı tamamlamıştır.

KEDV, Marmara Deprem Bölgesi deneyimi, kadınların afete hazırlık ve afet sonrası rehabilitasyon ve yeniden yapılanma sürecinde çok önemli rolleri olduğunu, afetin kadınlar için aynı zamanda kamu alanına girme konusunda fırsatlar sunduğunu ve afet konusuna insani yardım değil kalkınma perspektifiyle yaklaşılması gerektiğini göstermiştir. KEDV bu deneyimlerine dayanarak kadınların afete hazırlık ve afet sonrası rehabilitasyon ve yeniden yapılanma sürecine katılımlarını sağlamak üzere; ihtiyaç tespiti, bilgi toplama ve dağıtma, kadınlar ve çocuklar için temel hizmetler planlama ve uygulama, ekonomik girişimler başlatma, diğer sektörlerle ortaklık geliştirme, v.s. konularda kadınlar için kapasite geliştirici programlar ve destek materyalleri geliştirmiştir. Ayrıca afet politikalarında kadınları merkez alan katılımcı yaklaşımların benimsenmesi için uluslararası iletişim ve lobi grubunun içinde yer almıştır. Deneyimlerini Hindistan, Endonezya ve Iran gibi ülkelerde afet sonrası kadınlara aktarmıştır.